> Praktické informácie > 

Kúpeľné pobyty hradené poisťovňou


Kúpeľná starostlivosť a zdravotné poisťovne

Kúpeľná starostlivosť a zdravotné poisťovne
Zmenou zákona o Liečebnom poriadku v decembri 2003 prešlo poskytovanie kúpeľnej starostlivosti komplexne (teda vrátane „termínovanej“) do pôsobnosti zdravotných poisťovní. Okrem prostriedkov povinného zdravotného poistenia, ktoré sú určené na zabezpečenie kúpeľnej liečby „na predvolanie“, boli zo štátneho rozpočtu účelovo určené a zdravotným poisťovniam pridelené fi nančné prostriedky na zabezpečenie a úhradu „termínovanej“ kúpeľnej liečby.

V súčasnosti zdravotné poisťovne uhrádzajú nielen vlastnú kúpeľnú starostlivosť, ale aj vypísanie tlačiva „Návrh na kúpeľnú starostlivosť“ (ďalej len „návrh“) a všetky zdravotné výkony, ktoré predchádzajú vystaveniu návrhu na kúpeľnú starostlivosť. Ošetrujúci lekár nie je oprávnený vyberať od pacienta fi nančný príspevok za vypísanie návrhu!

Pretože poskytovanie kúpeľnej starostlivosti je upravené už len predpismi o zdravotnom poistení, je potrebné, aby návrhy boli vypisované na tlačivách určených zdravotným poisťovniam.


Autor/zdroj: Redakcia