> Indikácie/Liečebné pobyty > 

Choroby obehového ústrojenstva (srdce/cievy)


Farmakologická liečba vysokého krvného tlaku

Dobrá spolupráca pacienta s ošetrujúcim lekárom je základným predpokladom úspešnosti terapie. Pretože ide o dlhodobý vzťah, niekedy celoživotný, je potrebné vytvoriť si pozitívnu atmosféru pre vzájomnú komunikáciu. Veľmi sa osvedčuje zahrnúť pacienta do procesu rozhodovania o ďalšej liečbe a do kontroly krvného tlaku domácim meraním. Cieľom tohto prehľadu, ako i predchádzajúcich článkov o vysokom krvnom tlaku v Abecede zdravia, bolo poskytnúť mu potrebné informácie.

Princípy liečby všeobecne
V súčasnosti jestvuje všeobecná zhoda v názoroch na taktiku liečby vysokého krvného tlaku a to nezávisle od toho, ktorý konkrétny liek sa použije.

Kedy je potrebné nasadiť farmakologickú liečbu?
U pacientov, ktorí majú opakovane hodnoty tlaku vyššie alebo rovné 180 mmHg (systolický tlak) alebo 110 mmHg (diastolický tlak) sa začína farmakoterapia v priebehu niekoľkých dní.

Ako profitujú pacienti s farmakologickej liečby hypertenzie?
Z výsledkov serióznych vedeckých štúdií, zahrnujúcich tisíce pacientov, vykonaných dvojitými slepými štatistickými metódami, jednoznačne vyplýva prospešnosť farmakoterapie vysokého krvného tlaku.

Výber vhodného lieku
Pri výbere vhodného lieku sa zohľadňuje nielen samotná výška krvného tlaku, ale aj výskyt rizikových faktorov a pridružených ochorení resp. stupeň orgánových zmien súvisiacich s hypertenziou.

Doplňujúca liečba hypertenzie
má v zmysle záverov štúdie HOT zahrnovať aj lieky, ktoré preventívne pôsobia proti zrážaniu krvných doštičiek a znižujú tak riziko trombotických cievnych príhod.

Kedy liečba nezaberá?
Niekedy sa ani kvalitnou farmakoterapiou nedosiahne požadovaný pokles krvného tlaku.

Materiál bol prevzatý z článku Doc.MUDr. Štefan Farského, CSc. na stránke Hypertenzia.sk


Autor/zdroj: Redakcia